ОПАК предоставя нови 13 млн. лв. за развитие на електронното управление

ОПАК предоставя на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13 млн. лв. за надграждане на съществуващите и изграждане на нови  централни системи на електронното правителство. Новата процедура за кандидатстване е по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-05.

Проектните предложения, които ще бъдат финансирани по процедурата, целят да усъвършенстват информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Задължителните дейности по настоящата процедура са свързани с разширяване на капацитета на държавната администрация за междуведомствен информационен обмен чрез публикуване на нови регистри за служебен достъп и чрез свързване на секторните информационни системи към публикуваните за служебен достъп регистри, разработване на инструменти за реализация на „облак” на Държавната администрация (ОДА-И), разработване на нови електронни административни услуги и др.

Минималният праг на проектите е 250 000 лв., а максимален праг няма. Крайният срок за кандидатстване е 12.07.2013 г. (петък), 17:30 часа.

БТПП

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...