Правителството предлага нов Закон за запасите от нефт и нефтопродукти

Правителството предлага на Народното събрание да приеме нов закон за запасите от нефт и нефтопродукти. Той отразява изискванията на влизащата в сила Директива 2009/119/ЕО за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. Целта му е да се гарантира снабдяването с течни горива в случаи на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната или в Европейския съюз и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси за ползване. Регламентирани са процедурите при извънредни ситуации, с които се създава възможност държавата да отпусне за ползване бързо, ефективно и по прозрачен начин част или всички запаси за извънредни ситуации и целеви запаси. Водеща роля при осъществяването на тези процедури има Министерският съвет, подпомаган от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Две са основните новости в законопроекта, произтичащи от Директивата. Първата е, че се обособяват две отделни категории стратегически запаси от нефт и нефтопродукти – за извънредни ситуации и целеви запаси. Запаси за извънредни ситуации ще се създават от частните икономически субекти, които се явяват задължени лица, и от ДА „ДРВВЗ”. Целеви запаси могат да се създават само от агенцията въз основа на решение на Министерския съвет и по негова преценка. Те се включват в общото количество на запасите за извънредни ситуации, но имат специален статут, тъй като се създават и поддържат само от държавата и спрямо тях не могат да бъдат прилагани принудителни мерки.

Другата новост е въвеждането на два метода за изчисляване на нивата на запасите за извънредни ситуации. Първият е въз основа на равностойността в нефт на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефтопродуктите, а вторият – въз основа на равностойността в нефт на потреблението им на територията на страната през предходната календарна година. Общото количество на запасите се определя въз основа на по-голямата от двете величини – 90 дни среднодневен нетен внос и ВОП или 61 дни среднодневно вътрешно потребление.

Законопроектът регламентира съхранението на запасите както на територията на България, така и на територията на други държави-членки като отпада изискването това съхранение да бъде предварително уреждано с междуправителствени споразумения.

Предложеният законопроект не въвежда нови регистрационни режими, които да възпрепятстват стопанската дейност на задължените лица.

Законопроектът беше публикуван за публично обсъждане в интернет страницата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”  (http://www.statereserve.bg/dadrvvz/opencms/menu/bg/normdoc/).

БТПП


Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...