България връща акцизa за употребявани автомобили

внесени през периода 2007-2009 г.
Краен срок за подаване на декларации – 30 юни 2011!

Агенция “Митници”Възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително, е уредено чрез специален нормативен акт – Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили. Той е в сила от 1 януари 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.). На практика законът дава възможност на всички, които са заплатили акциз за употребявани автомобил, внесен от страна извън ЕС, или въведен от територията на друга страна-членка на ЕС, да получат обратно надвнесения акциз.
Законът не се прилага, когато акцизът е възстановен на друго основание.

По смисъла на закона “надвнесен акциз” е разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя, определен по реда на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове. За надвнесения акциз се дължи законна лихва.
Под „употребяван автомобил” следва да се разбира автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на акцизна декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове, не са налице условията за нов автомобил по реда на чл. 4, т. 16 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове.

Кой има право на възстановяване
Право на възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили има лице, което е:
1. внесло или въвело на територията на страната употребяван автомобил през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително;
2. посочено като получател в митническата декларация за режим едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба или като данъчно задължено лице в акцизната декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове;
3. внесло дължимия акциз.

Каква е процедурата по възстановяване
Актовете по Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили се издават от началника на компетентната митница, т.е. митницата, където е бил внесен акцизът. Възстановяване на надвнесен акциз се извършва по писмено искане на лицето по образец. Искането трябва да бъде подадено в 6-месечен срок от влизането в сила на закона. Към искането се прилагат:
1. митническа декларация, акцизна декларация по чл. 76г (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове или друг документ, установяващ задължение за акциз – оригинал или заверено копие от компетентната митница;
2. копие от платежен документ, доказващ внасянето на акциза.
При установяване на нередовност на искането митницата със съобщение указва на лицето да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато нередовностите не са отстранени в указания срок, искането се връща на лицето и производството се прекратява с решение на компетентния орган.
В 30-дневен срок от постъпване на искането (съответно от отстраняване на нередовностите), началникът на компетентната митница издава решение за цялостно или частично възстановяване на надвнесения акциз или мотивиран отказ. Решението се връчва на лицето в 7-дневен срок от датата на издаването му. Непроизнасянето в срок по искането за възстановяване на акциз се смята за мълчалив отказ.

Изплащане на възстановения акциз
Ако лицето има други, събирани от Агенция “Митници”, изискуеми публични задължения, те се приспадат и се възстановява остатъка, ако има такъв.
Подлежащият на възстановяване акциз се възстановява заедно с лихвата в тридневен срок от датата на влизане в сила на решението за възстановяване.
Акцизът се възстановява по банковата сметка на лицето, посочена в искането.

Къде да намерим бланката-искане за възстановяване на акциз?
Бланката – искане за възстановяване на акциз (Приложение към чл.7, ал.1 на ЗВНАУА) може да бъде намерена като приложение към ЗВНАУА, както и да бъде изтеглена от официалната интернет страница на Агенция “Митници” на адрес: http://customs.bg/bg/page/127
Когато искането се подава чрез пълномощник, с какво пълномощно трябва да разполага той?
Пълномощното трябва да е нотариално заверено и изрично. То трябва да съдържа пълно описание на автомобила.
Изискват ли се документи за удостоверяване на банковата сметка, на която ще бъде преведен върнатия акциз?
Гражданите трябва да представят удостоверение от банката, което съдържа информация за титуляра на сметката, както и че сметката не е закрита. Удостоверението трябва да е с дата от настоящата година.

Може ли митницата да предостави копие от митническата (акцизна) декларация, в случай че гражданинът не разполага с такова?
В случай, че по една или друга причина гражданинът не разполага с оригинала на декларацията, то той може да поиска от митницата заверено копие, което да приложи към документите. За предоставяне на заверено копие гражданинът следва да се обърне към митницата, в която е оформил вноса (въвеждането) на автомобила.

Александър ВИКТОРОВ

Данните за тази статия са взети от: Агенция “Митници”
——————————
Препубликуването на този материал в какъвто и да е медиен формат, независимо дали в Интернет или пресата, без писмено разрешение от “СтартМедия”, е нарушение  на законите  на copyright  и е забранено.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...