НКЖИ с мащабна инвестиция в нови технологии

София,  21 май 2014 г. – Използвайки възможностите за финансиране, предоставени от ОП “Транспорт”, Приоритетна ос 5 “Техническа помощ”, ДП “НКЖИ” стартира проект “Проектиране и внедряване на интегрирана система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в ДП “НКЖИ”.

За  срок от 17 месеца, до август 2015 г., обединение АДНЕС, включващо водещите IT компании НЕСС Чехия и Адвен България ще изготви детайлна концепция, инсталира и конфигурира система за планиране и управление на ресурсите в НКЖИ, ще тества системата в реална експлоатация и ще обучи служителите за използването й. Като част от проекта, компаниите от обединието ще доставят и въведат софтуерни и хардуерни технологии на водещи международни компании, нужни за реализирането на системата.

Според Николета Стоянова, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“: “Въвеждането на системата ще ни позволи не само по-­‐добро управление на активите и бизнес процесите на компанията в бъдеще, но в процеса на изграждане на концепцията ние ще имаме възможност да преоценим начина ни на работа и където е нужно да подобрим процесите с въвеждането на най-­‐добри международни практики. Като резултат, след малко повече от година, ДП НКЖИ ще бъде една модерна и високотехнологична компания за управление на железопътна инфраструктура”.

Основната  цел на проекта е внедряването на система за модерно и ефективно управление на ресурсите на компанията, като предпоставка за подобряване на ефективността на управлението й, както и подпомагане на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващия програмен период на ОП Транспорт. Реализацията на проекта ще доведе се интеграцията на дейностите на всички отдели, звена и роли в единна информационна система, с   основно предназначение да осигури поддържането на практическите информационни нужди на стратегическото и оперативно ръководство на ДП НКЖИ. Системата за планиране и управление на ресурсите (СПУР) преди
всичко  представлява солидна база за вземане на правилни и навременни управленски решения, което  е от съществено значение при управлението на голям обем от активи и ефективната им експлоатация.  

Предвид  това, че ефективното и ефикасно управление и изпълнение на ОП „Транспорт” е основна цел на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, с въвеждането на подходящо софтуерно решение процесите, свързани с цялостното управление на изпълняваните от ДП НКЖИ проекти, финансирани в рамките на ОП „Транспорт”, ще бъдат оптимизирани. С намаляването на сроковете за изпълнение на административните дейности, осигуряването на прозрачност и интегрираност на процесите, синергия с другите политики и дейности от компетентността на ДП НКЖИ, ще бъде постигната по-­‐добра координация и предоставени възможности за навременни корективни действия при реализирането на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Преди  въвеждането на системата, компаниите от АДНЕС ще направят анализ на процесите в НКЖИ и ще ги моделират спорд най-­‐добрите световни практики. В следващ етап, базирани на най-­‐нови SAP технологии, те ще въведа следните модули за управление в ДП НКЖИ:

◊ Финанси  и Счетоводство (FI)
◊ Управление  на активите (АM)
◊ Управленско счетоводтсво (CO)
◊ Система  за управление на проекти (PS)
◊ Продажби  и дистрибуция    (SD)
◊ Управление  на материалните запази  (MM)
◊ Управление  на ремонтните работи и поддръжка  (PM)
◊ Управление  на човешките ресурси    и работните заплати (HR)

Като резултат, ДП НКЖИ ще може да постигне подобряване на своята рентабилност, като в същото време подобри качеството на предоставяните услуги и реализираните проекти.
 
Проектът се изпълнява по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 под № BG161PO004-­‐5.0.01-­‐0079 и е на стойност 8 638 808 лв. (без ДДС) или 10   366 569,60лв.(с ДДС).  Срокът за изпълнение на договора е 20.08.2015 г. 

За Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”
Държавно  предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” е търговец -­‐ държавно предприятие и управител на железопътната инфраструктура в България. Структурата е отговорна за изграждането, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура на Република България.

За NESS Technologies/НЕСС Чехия ООД
НЕСС  Чехия  е глобален доставчик на ИТ и бизнес услуги и решения със специализиран опит от софтуерно развитие и системна интеграция, развитие на приложения, консултиране и дистрибуция на софтуер.    Ness доставя своите решения и услуги чрез глобaлен модел, който осигурява гъвкавост и ефикасност. Екипът от почти 7 000 служители обслужва клиенти в повече от 20 страни и   е   партньор с множество доставчици на софтуер и хардуер.
 

За Адвен България
АДВЕН ЕООД е европейска компания, действаща в сферата на информационните технологии, консултациите и управлението на бизнес процеси. Компанията е специализирана в предоставянето на услуги в сферата на описанието, оптимизацията, преструктурирането и контролирането на бизнес процеси в организацията, както и при внедряването на съвременни ERP решения. Адвен е дългогодишен член на партньорската
мрежа  на SAP. Решенията, които АДВЕН ЕООД предлага са комплексни и са следствие професионализма на
екипа в   комбинация с най – съвременните методологии и know-­‐how в областта на анализа и
оптимизирането  на работата на организацията.

Ивайло Борисов
Ardency Consulting

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...