Становище на БТПП за цената на природния газ

На проведеното на 20.09.2012 г. заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроса за обсъждане на промяна на цените на природния газ за ІV–то тримесечие на 2012 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изрази своето становище за по-голяма прозрачност по отношение на постигнатите договорености за цената на природния газ, като поиска да се представи подробен анализ на причините, поради които за крайните потребители на природен газ отстъпката е над 16 пъти по-ниска от тази, която е договорена за Обществения доставчик. Предлаганото намаление на цената в предложения за обществено обсъждане текст – с 0,67%, на практика означава, че българските потребители покриват загубите на Обществения доставчик, който не е в състояние да разреши проблемите със своите несъбрани вземания.

БТПП счита, че българските фирми не трябва да поемат тежестта на недоброто управление на дружеството – Обществен доставчик, което в своите договори не е включило  арбитражни клаузи за бързо събиране на просрочените си вземания. Подобна възможност за бързо събиране на вземанията предлага и Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата.

Васил Чобанов, юрист и журналист, ПР;
специалист Връзки с обществеността и външни комуникации
при Българската търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...