Европейският парламент одобри Доклада на д-р Първанова за Директивата за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

11.07.2012 г., Брюксел. Комисията по граждански свободи и Комисията по правата на жените и равенството между половете към Европейския парламент одобриха споразумението по Директивата за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, което д-р Антония Първанова успя да постигне в качеството си на докладчик за Европейския парламент по това досие.
Нови европейски насоки ще гарантират, че жертвите на престъпления в целия Европейски съюз получават едни и същи минимални стандарти относно техните права, подкрепа и защита, включително задължението на държавите-членки да предоставят информация на жертвите на разбираем за тях език. За първи път в европейското законодателство се въвежда определяне на специфичните нужди на всички жертви на престъпления и въз основа на това се предлага подходяща подкрепа и услуги.
 
Д-р Антония Първанова приветства новите разпоредби, договорени от  Европейската комисия, Европейския парламент и от Съвета: “Споразумението е важна стъпка в развитието на криминалното законодателство в страните-членки и ще гарантира по-добре правата и интересите на жертвите на криминални престъпления в ЕС. Европейският парламент значително допринесе за укрепване на процесуалните права на всички жертви в ЕС и за осигуряването на минимални стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления. Ние настоявахме за по-стриктни разпоредби и гаранции, свързани с правото на информация, правото на устен и писмен превод, както и вида помощни услуги, които жертвите трябва да получат. Важно е това, че всички жертви ще бъдат оценявани индивидуално, с цел идентифициране на специфичните нужди за защита, като по този начин им се осигурява адекватна и подходяща подкрепа.”
 
Тя добави: “С този хоризонтален инструмент, приложим във всички държави-членки, ЕС защитава правата на своите граждани. Новите правила премахват съществуващите “вратички” в настоящото законодателство, особено в случаите, когато става дума за жертви, изложени на вторично и повтарящо се виктимизиране. Това в особена сила важи за децата, жертвите на насилие, основано на пол или жертвите на организираната престъпност. Адекватният отговор на нуждите на жертвите, независимо от престъплението и независимо от това къде живеят или от къде идват, ще е в полза както на европейските граждани, така и на националните съдебни системи.”

Следващата стъпка е Докладът и споразумението да се гласуват от целия Европейския парламент по време на пленарната сесия през септември. След влизането в сила на Лисабонския договор, който дава по-големи компетенции на Европейския парламент, този текст ще бъде първият съществен принос в законодателството на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, насочен специфично към защита правата на европейските граждани.

Текстът на споразумението е достъпен на следния линк: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cj01/dv/907/907934/907934_en.pdf

Десислава Кузманова
ПР агенция Nuveo Communications

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...