Пенсиониране в ЕС – Права на пенсионерите

Свободното придвижване в рамките на Европейския съюз и отварянето на пазара на труда даде възможност на много сънародници да работят зад граница. В резултат трудовият стаж се натрупва в различни държави, а това поставя редица въпроси, свързани с подаването на документи за пенсия, изчисляване на размера и нейното изплащане.

European Union

Накратко, това са вашите права при пенсиониране:

1. Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.Във всяка страна осигурителното ви досие се пази, докато достигнете пенсионна възраст. Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили. Ако сте били заети или самостоятелно заети лица в няколко държави-членки, може да се окаже трудно да бъде определена държавата, в която трябва да подадете вашите заявления за пенсия за инвалидност или старост. По правило вие можете да ги подадете в институцията на държавата-членка, в която пребивавате, ако сте били осигурявани там. Институцията на държавата на пребиваване ще препрати заявлението към компетентната институция и датата на първоначалното подаване на заявлението ще се счита за датата, на която то е внесено в правилната институция. Това решение е във ваш интерес, тъй като обикновено най-лесният и удобен начин за подаване на искане е това да стане във вашата държава на пребиваване.

2. Компетентните институции могат също така да поискат да представите информацията, документите или подкрепящите доказателства, необходими за установяването на вашите права и задължения. Затова не се колебайте да поискате своевременно от съответните национални институции подробна информация за това, което трябва да направите, за да получите вашите обезщетения. Исканията и документите, които представяте на институциите или съдилищата на друга държава-членка, не могат да бъдат отхвърлени на основанието, че не са изготвени на официалния език на тази държава. С други думи, винаги можете да представите вашите искания, писмени документи и удостоверения на родния си език (ако е сред официалните езици на ЕС), когато счетете това за необходимо или целесъобразно. Разбира се, това може да забави решението по конкретното ви искане, но в много случаи ще ви помогне да се изразитеясно и да бъдат избегнати недоразумения.

3. Всяка страна, в която сте били осигурени поне една година, ще ви плаща пенсия за старост, когато достигнете определената в нея пенсионна възраст.

4. Вашата пенсия ще ви бъде изплащана навсякъде в рамките на ЕС или ЕИП,където пребивавате, без каквото и да било намаляване, изменение или спиране. Това обаче не се отнася за някои пенсионни надбавки или социални пенсии, обвързани с условия за имуществено състояние . По принцип за плащания между държави-членки,които принадлежат към еврозоната, не следва да се начисляват разходи по транзакции или административни разходи. Обаче при трансгранични плащания към държави, които не са част от еврозоната, е възможно да възникнат някои разходи по транзакции в чуждестранна валута. Тези разходи трябва дабъдат обективно обосновани и съразмерни с извършената услуга.

5. В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия.Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна.

6. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни. В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия. В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия (принцип на сумиране на осигурителните периоди). Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни. Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС. За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна (теоретичен размер). След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна (пропорционално обезщетение). Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение). След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС. Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална бележка – формуляр Р1, който ще получите.

7. Допълнителни пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност, създадени с цел да допълват или заместят законовите държавни пенсии. Преди да подпишете договор за участие в допълнителна пенсионноосигурителна схема, проверете по какъв начин местенето/живеенето в чужбина ще се отрази на вашите пенсионни права. Ако това води до някакви неблагоприятни последици, те са незаконни.

8. Ако искате пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да ви бъде направен отделен преглед в нея. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.

9. Имате право на всички обезщетения за болест в натура в държавата-членка, в която пребивавате, дори ако никога в течение на трудовия си живот не сте се осигурявали в тази държава, при условие че сте придобили правото да получавате обезщетения за болест в поне една от държавите-членки, които ви изплащат пенсия. При временен престой в друга държава-членка имате право на всички обезщетения в натура, които се окажат необходими по време на престоя.

10. Имате право на семейни обезщетения, независимо къде в рамките на ЕС или ЕИП пребивавате вие или членовете на вашето семейство. Тези обезщетения се изплащат от институцията на държавата-членка, от която получавате своята пенсия. Ако имате право на няколко пенсии от различни държави-членки, по правило получавате най-високия размер на обезщетенията, предвиден в законодателството на някоя от тези държави.

11. Ако сте били заети или самостоятелно заети лица в няколко държави-членки, може да се окаже трудно да бъде определена държавата, в която трябва да подадете вашите заявления за пенсия за инвалидност или старост. По правило вие можете да ги подадете в институцията на държавата-членка, в която пребивавате, ако сте били осигурявани там. Институцията на държавата на пребиваване ще препрати заявлението към компетентната институция и датата на първоначалното подаване на заявлението ще се счита за датата, на която то е внесено в правилната институция. Това решение е във ваш интерес, тъй като обикновено най-лесният и удобен начин за подаване на искане е това да стане във вашата държава на пребиваване.

За повече посетете и страницата на Европейската комисия.

И за финал от нас:

Проучете внимателно и националното законодателство на съответната държава-членка, в която пребивавате относно правото на пенсия. Пазете и издирете всички документи свързани с трудовия ви стаж, ако трябва потърсете и услугите на консултанти, свържете се и със съответните национални пенсионни органи. Започнете подготовката, колкото е възможно по-рано, така ще бъдете спокойни, подготвени и е по-малко вероятно да допуснете грешки.

rabotatami.com

Светлана Димитрова

 

You may also like...