Парламентарни избори 2013

С  решение № 2454-НС от 19 април 2013 г., изм. и доп. с  решение № 2461-НС от 21 април 2013 г., ЦИК определи населените места, в които ще се образуват избирателни секции.

Представяме списък на избирателни секции в САЩ и често задавани въпроси, свързани с гласуването.


САЩ

Атланта, Джорджия
Секция №: 324200103
Адрес: 2800 Spring Road SE, Atlanta, GA 30339

Бостън
Секция №: 324200104
Адрес: Two Newton Place, 255 Washington Street, Newton, MA

Вашингтон

Секция №: 324200105
Посолство на Република България в САЩ
Адрес: 1621 22nd St., NW, Washington DC 20008

Дес Плейнс
Секция №: 324200106
Адрес: Oak Lee Plaza, 1451 Lee Street, Des Plaines, IL 60018

Лос Анджелис
Секция №: 324200107
Генерално консулство на Република България в Лос Анджелис
Адрес: 11766 Wilshire Blvd., Suit 440, Los Angeles, CA 90025

Ню Йорк
Секция №: 324200108
Генерално консулство на Република България в Ню Йорк
Адрес: 121 East 62nd Street,Nеw York, NY 10065

Олбани
Секция №: 324200109
Адрес: 1249 Marin Avenue, Albany, California 94706

Сейнт Питърсбърг
Секция №: 324200110
Адрес: “Kalina’s coffee and European Food”, 6393 9th Street North, St. Petersburg, FL 33702

Сънивейл
Секция №: 324200111
Адрес: 1030 Astoria Drive, Sunnyvale, California 94087

Форт Лодърдейл
Секция №: 324200112
Адрес: 6421 Congress Ave., Suite 204, Boca Raton, FL 33484

Чикаго
Секция №: 324200113
Генерално консулство на Република България в Чикаго
Адрес: 737 North Michigan Ave., Olympia Center, suit 2105, Chicago, IL 60611


Често задавани въпроси

1. Кой има право да гласува?

Всеки български гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Задължителнo ли е да подадете предварително заявление за гласуване?

Подаването на писмено заявление за гласуване не е задължително – Вие може да упражните правото си на глас и когато името Ви не фигурира в предварително съставения избирателен списък.

3. Къде може да упражните правото си на глас в чужбина?

Правото си на глас извън страната може да упражните в избирателни секции.

Предварително условие за провеждането на избори извън страната и за образуването на секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие.

При наличие на съответно съгласие на приемащата държава, избирателни секции могат да се образуват в дипломатическите и в консулските представителства на Република България, в сгради извън тях или в населени места, в които няма български дипломатически или консулски представителства.

4. Как се образува избирателна секция?

4.1. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува избирателна секция при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11.04.2013 г. (30 дни преди изборния ден).

4,2. В населените места, в които няма  дипломатическо или консулско представителство, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11.04.2013 г. (30 дни преди изборния ден).

4.3. Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място.

4. Централната избирателна комисия не по-късно от 20.04.2013 г. (21 дни преди изборния ден)определя с решение населените места, в които ще се образуват избирателни секции, като се съобразява с получените отговори от приемащите държави и броя подадени заявления за съответните населени места. Решението се публикува и на интернет страниците на Министерството на външните работи и на съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателните секции.

5 Как се съставят избирателните списъци в чужбина?

Ръководителят на дипломатическото или консулско представителство съставя избирателен списък на лицата, заявили желание да гласуват извън страната (Приложение № 5 от изборните книжа) поотделно за всяка избирателна секция.

Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват в съответното населено място извън страната, се публикуват на интернет страницата на МВнР  и на съответните дипломатически или консулски представителства не по-късно от 23.04.2013 г. (18 дни преди изборния ден). Те съдържат трите имена на избирателя, както и номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува.

6. Какво може да направите ако не сте вписани в избирателните списъци в чужбина?

Лицата, които не са вписани в избирателния списък могат  да обжалват невписването им в срок до 3 (три) дни от публикуването на списъка.

Жалбата се подава до Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Жалбата трябва да съдържа: собствено, бащино и фамилно име на жалбоподателя; единен граждански номер; адрес на пребиваване в съответната държава; телефонен номер и електронен адрес за връзка; изложение на твърденията за подаване на заявление и доказателства в подкрепа на твърденията.

Жалбата се подава в Централната избирателна комисия на адрес в гр. София, пл. „Княз Александър I” №1, на e-mail: cik@cik.bg или на факс: +359 2 986 17 29.

7. В кой списък фигурирам?

Всеки гласоподавател се вписва само в един избирателен списък. Министерството на външните работи изпраща данните на  подалите заявления за гласуване извън страната български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

8. Как протича гласуването в изборния ден?

Изборният ден на 12 май 2013 г. започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите)).

Ако не сте включен в избирателните списъци предварително и имате избирателни права, може да бъдете вписан от секционната избирателна комисия извън страната в избирателния списък. В такъв случай, за да гласувате, трябва да представите документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите)) и декларация по образец (декларация може да намерите в DOC и PDF).

9. Срокът на личния ми документ е изтекъл?

Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

ЦИК

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...