Антония Първанова прокара директива за бърз достъп до лекарства

Пациентите в Европа ще имат по-добър достъп до лекарства според приетия днес в Комисията по обществено здраве доклад на Антония Първанова за осигуряване на прозрачност и съкратени процедури за определяне цените и реимбурсирането на разходите за лекарства. Членовете на Комисията подкрепиха с абсолютно мнозинство докладът на Първанова.

С днешния вот ние изпращаме ясен сигнал към държавите-членки за прозрачност при определяне на цените и реимбурсирането на лекарства. Докладът отговоря на нарастващото търсене от страна на гражданите за повече прозрачност и отчетност в здравното осигуряване, като същевременно зачита необходимостта да се поддържа финансова устойчивост. Основните ми предложения в тази директива са свързани с превенция на корупцията, нелоялните практики и пазарни бариери, за да се осигурят на всички пациенти лекарства на достъпни цени.” коментира докладчикът Антония Първанова.

Новият законодателен акт гарантира, че лекарствата ще стигат по-бързо до пациентите. Драстично се съкращават процедурите за определяне на цените и реимбурсирането на лекарства. Това се прави за подобряване на здравето на хората като се улеснява достъпът им до фармацевтични продукти. С цел осигуряване на прозрачност на процесите при вземане на решения, се изисква компетентните органи на държавите-членки да разкриват имената и декларациите за конфликт на интереси на експертите и членовете на комисии. Те също така ще трябва ежегодно да публикуват списък на лекарствените продукти в системата на здравното осигуряване, както и техните цени.


Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...