Цените на електрическа енергия, горива и енергийна ефективност

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БТПП

БТПП проведе анкетно допитване сред членовете си (вкл. и брашновите организации) в периода 01-04 октомври 2012 г. относно отражението на последните увеличения на цените на електроенергията и горивата.

Мотив за извършване на проучването бе високото потребление на енергийни ресурси, което поставя страната ни на първо място в ЕС по количество използвана енергия. В тази връзка допитване на БТПП през май 2012 показва, че фирмите все повече разчитатат да намалят енергийните разходи чрез мерки за енергийна ефективност.

Основни акценти от проучването:

При 93,5% от фирмите увеличението в цените на ел.енергията и горивата е дало отражение в различни насоки, отнасящи се предимно до по-високи цени на продукцията им и предприемане на мерки за енергийна ефективност. Само за 6,5% от бизнеса  увеличенията в цените на енергоресурсите не са се отразили на дейността им.
Цялостното подобряване на енергийната ефективност на предприятия все още няма достатъчно покритие сред бизнеса – средно около 45% от фирмите вече са реализирали частични действия, с които да намалят разходите за енергия, продиктувани основно от нарастващите цени и необходимостта от снижаване на разходите.
Проучването показа, че най-слабо реализираната мярка в промишления сектор е оползотворяването на излишната топлина от производството (само при 22% от предприятията).
Обезпокоително е, че почти 1/5 от фирмите, осъществили мерки за енергийна ефективност, не оценяват положително резултатите и считат, че няма значителен ефект от тях, което поставя сериозен въпрос относно качеството на изпълнение.

Основни пречки за непредприемането до момента на действия за по-добра енергийна ефективност сред предприятията са: липсата на финансови ресурси (според 51%) и сложните административни процедури (при 24%).

Средно около 27% от фирмите имат бъдещи намерения да предприемат дейности за повишаване на енергийната си ефективност. Основната част от тях разчитат на европейско финансиране (почти 60%).

Близо 1/3 (28%) от фирмите не са обмисляли към момента възможностите за повишаване на енергийната ефективност или нямат отношение към различните мерки.

Детайлни резултати от проведеното проучване:

Въпрос 1: Как Ви се отразиха увеличенията в цените на горивата и ел.енергията (юли 2012)?
След последните увеличения на цените на горивата и ел.енергията 56% от фирмите вдигнаха цените на стоките или услугите, а 30% планират да/ подобриха енергийната си ефективност. Не са малко и тези, които съобщават за съкращаване на служители или намаление на заплати – съответно с дял 22% и 21%.
Едва 6,5% от фирмите отбелязват, че увеличенията в цените не им се отразяват на дейността.
Броят надхвърля 100 поради посочване на повече от една промени, възникнали в дейността на фирмите след увеличенията в цените на електроенергията и горивата.

Въпрос 2: Правили ли сте енергиен одит във фирмата Ви?
77% от фирмите не са извършвали до момента енергиен одит, като:
– за 46% причина е липсата на финансови средства;
– за 28% това не представлява интерес;
– 26% планират да извършат енергиен одит.
Около 16% вече са извършвали енергиен одит в предприятията за определяне на  възможностите за подобрение на енергийната ефективност. Малко над 7% от фирмите не са дали отговор.

Въпрос 3: Моля отбележете отношението Ви спрямо мерките за повишаване на енергийната ефективност във Вашата фирма?
Данните на членовете на БТПП показват, че извършените мерки за подобряване на енергийната ефективност се отнасят най-вече до изолация на сградите и подмяна на дограма (при 57%) и до оптимизация на отоплението / охлаждането (52%) и осветлението (48%).
Най-слабо реализираната стъпка в промишления сектор е оползотворяването на излишната топлина от производството (22%).

В бъдещите планове на фирмите за подобряване на енергийната ефективност най-голям дял имат:
– Използването на излишната топлина (при 37% в промишлеността),
– Оптимизация на производствено оборудване и процесите (за 31% в промишлеността)
– подобряване на отоплението и охлаждането (30% за всички фирми).

Конкретните стойности:
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БТПП
*само за промишлен сектор

Въпрос 4: Кои са причините, при условие че сте предприели енергофективни мерки?
Сред различните причини, заради които фирмите реализират енергофективни мерки, се открояват две основни: увеличенията в цените на енергийните ресурси, посочен от 85% и необходимостта фирмите да снижат разходите си за производство (63% от фирмите).
Проучването показа, че не само заради директното въздействие върху производствените разходи, но и заради значителното влияние върху екологичната устойчивост фирмите се насочват към подобряване на енергийната си ефективност – според 47% от тях.
При 24% причина е подобряване имиджа на фирмата.
Отговорите надхвърлят 100, поради посочването на различни насоки, мотивиращи необходимостта от намаление на енергийните разходи на бизнеса.

Въпрос 5: Как оценявате резултатите, в случай че сте извършили енергоефективни мерки?
– Повече от половината предприятия (52%) оценяват мерките като частично полезни;
– 23% дават максимална оценка за резултатите от реализираните проекти;
– Според 18% няма значителен ефект от извършените действия, което поставя под въпрос качеството на извършените дейности;
– 7% от фирмите не са оценили резултатите от реализираните проекти.

Въпрос 6: Кои са причините, ако НЕ сте осъществили мерки за енергийна ефективност?
Причини за непредприемането на действия за подобряване на енергийната ефективност, които посочват членовете на БТПП се отнасят до:
– Липсата на финансови средства (51%) ;
– Сложните административни процедури (24%);
– За 19% от бизнеса все още липсва информация и убеденост за ползите;
– За 6% мотив е липсата на квалифициран персонал с технически знания.

Въпрос 7: Kакви източници на финансови средства бихте използвали, ако планирате да подобрявате енергийната ефективност?
– 58% от анкетираните заявяват, че при осъществяване на проектите за подобряване на енергийната им ефективност ще разчитат основно на финансиране по европейските програми.
– 37% планират единствено собствено финансиране.
v5% считат да използват възможности на други инструменти за реализиране на мерки в областта.

Въпрос 7: Сектор на фирмата:
Основната част от фирмите, участвали в проучването са от: промишеността: 59%, следват търговия: 24%, услуги: 15% и 2% са от селското стопанство.

Гергана Димова

асистент ПР звено на Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...