БТПП поддържа Виртуална Социална академия

Виртуалната социална академия, разработена от БТПП, е активна повече от 14 месеца и вече има натрупан сериозен опит, като  предизвиква все по-голям интерес от страна на участниците в пазара на труда. Наличието на структурна и на младежка безработица в България през 2012-та, предполага едно сериозно движение на работната сила. В този смисъл виртуалната Социална академия се оказва мощен информационен и консултантски център за работодатели и работещи.

Проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения все още се неглежират от обществото и за съжаление в тази неформална схема участват не само работодателите, а и наетите лица. Ето защо нашите усилия са насочени предимно към създаване на нагласа на нетърпимост към тези прояви от страна на  всички заинтересовани страни. Това сподели Беата Папазова, съветник по европейска интеграция и проекти, ръководител на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по ОП Развитие на човешките ресурси.

БТПП поддържа Виртуална Социална академия

Папазова напомни, че пазарът на труда в България е част от трудовия пазар в Европа. Евросъюзът се изправя пред много проблеми при заетостта, поради две причини – глобализацията и застаряването на населението. Тези тенденции ще са актуални и след преодоляването на кризата. Затова всяка европейска държава трябва успоредно да разработва планове и мерки и в тази посока. Проекти като виртуалната Социална академия имат непреходен характер, защото постоянната потребност от повишаването на информираността и знанията за трудовите и осигурителните права ще бъдат винаги актуални.

Ако погледнем статистиката, можем да открием, че икономиките, които процъфтяват, са в състояние да предложат нещо и на младите, и на по-възрастните хора, на мъжете и на жените. Трябва просто да знаеш кой е най-добър за определената работа и на кого трябва да се помогне, за да влезе или да се върне на пазара на труда. Сякаш свикнахме да чуваме: “промотирайте заетостта сред младите хора”. В тази връзка напомняме и следната формула — “бъдете сигурни, че по-възрастните ще останат активни по-дълго, защото скоро няма да можем да си позволим техните пенсии”. Нека не забравяме, че 2012 г. в Европейския съюз е „Година на активното стареене и солидарност между поколенията”. Социалните реалности в застаряваща Европа вече доведоха да строеж на планове за работа през целия живот. Това ще означава в по-късни етапи от живота си заетите да имат повече ангажименти, свързани с експертиза и обмен на ноу-хау, отколкото например с голямо количество отработени часове.
 
Впрочем това не е непозната практика и за БТПП. Палатата се опитва да провежда балансирана политика по отношение на заетостта, като ангажира опитните си кадри с дългогодишен стаж и активно включва млади хора, възползвайки се от програмите за стимулиране на младежката заетост по ОП РЧР. Позицията на БТПП е, че всеки добър специалист има място за реализация със съответната си експертиза, независимо от годините зад гърба си.

Проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения води до дисбаланси на пазара на труда, нарушава правата на работещите и накърнява интересите на работодателите, защото създава условия за нелоялна конкуренция. Като един от многобройните механизми за ограничаване на тези прояви създадохме виртуалната Социална академия, която осигурява многобройни възможности за справки, самообучение и сигнали на работодатели и заети лица и е достъпна на адрес http://www.vsa.bcci.bg/ .
Електронна платформа събира на едно място цялата информация в областта на законодателството по трудовоправните и осигурителните отношения, необходима на работодатели и заети лица като предоставя и възможности за обратна връзка по тези въпроси.

Добри практики и полезни правни съвети се предлагат в информационния бюлетин “Социални практики”, който също е достъпен на портала. Сигнали за нарушени трудовоправни и осигурителни отношения могат да се подават чрез системата „Helpdesk”, която спомогне те да бъдат коректно обработени и правилно адресирани.

Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката „Onlineсамоинформиране”. Виртуалната Социална академия осигурява достъп до Кодекс по бизнес етика, както и до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения, анализ на данни от проучвания, методическо ръководство за същността, принципите и нормативната база на  българската система за трудова и социална защита; информационно-образователен пакет и др.

Постъпилите сигнали и оплаквания в рубриката “HelpDesk” се обработват регулярно и ще се препращат към съответните компетентни органи. При получаване на отговор от компетентния орган подателят на сигнала ще бъде информиран незабавно. Анонимността на подателя на сигнала е гарантирана.

Секция „Alert механизъм Законодателни промени“ на портала дава възможност за абониране за актуална информация относно промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения.

Важно е да бъде разбрано, че за да гарантираме добрите практики, ще очакваме сигнали и от РАБОТОДАТЕЛИ, защото  те също могат да споделят ценен, макар и понякога негативен опит от работата си с общински и държавни институции – Национална агенция по приходите, Националния осигурителен институт и други.

Екипът ще проучи сигнали на работодатели, които обикновено са изрядни, но по-често от останалите работодатели стават обект на проверки – защото вероятно така е по-лесно за проверяващите –  и се налага да държат както се казва „ в бойна готовност” своите счетоводни отдели и експерти – напомни г-жа  Папазова.

===============================
Виртуалната социална академия е разработена по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, а проектът се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ „Подкрепа“).

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...