Българските лични документи

Фестивал „Български дни в Чикаго – Пролет 2010”

Организиран от „Българо-Американска Асоциация”

ПРАКТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧИКАГО

С любезното съдействие на

Генералното консулство на Република България в Чикаго.

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, които имат валиден български личен документ, нямат задължението да преиздадат този документ, преди да е изтекъл срокът на неговата валидност.

Българските лични документи са валидни до изтичане на срока им.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Българските граждани, живеещи в САЩ, могат да подават заявления за Български Лични Документи /БЛД/: паспорт, лична карта, СУМПС /шофьорска книжка/ и временен паспорт, в дипломатическо или консулско представителство на Р България.

Всички те на територията на САЩ са оборудвани с апаратура за цифрово снемане на биометрични данни и приемат заявления за нови БЛД. Подаването на заявление става лично на място. (не е възможно заявяване по пощата, по е-мейл или чрез пълномощник).

Таксата за обработка заявлението е $2 и по изричното искане на МВР, ще се разпечатва индивидуално за всяко лице, единствено от тук (заявление.), като ксерокопиране и сканиране е недопустимо.

Българските лични документи се издават от МВР в България. Изключение прави Временният паспорт*.

*Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Р България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Той е със срок на валидност до 12 месеца и е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България. Заявлението се изпраща за съгласуване в МВР за становище за издаване на искания временен паспорт. Получаването на становището от МВР отнема 5 – 7 работни дни, оради коет не е възможна експресна или по-бърза услуга

ТАКСИ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

За издаване на БЛД се заплащат суми в размер, преизчислен в щатски долари със Заповед на Посланика на Република България в САЩ, на основание определените с Тарифи № 3 и № 4 такси, които се събират в системите на МВнР и МВР по Закона за държавните такси, както следва:

Вид на заявения документ

Такси за заплащане в USD

Обикновена услуга

(до 90 дни)

Бърза услуга

(до 60 дни)

ПАСПОРТ:

   за лица до 14 г.

       първи паспорт

       следващ паспорт

    за лица от 14 до 58 г

    за лица от 58 до 70 г

    за лица над 70 г.

 


36.00

43.00

58.00

43.00

36.00

 


72.00

86.00

116.00

86.00

72.00

ЛИЧНА КАРТА:

  за лица от 14 до 16 г., когато е първа лична карта и за лица навършили 70 г.

  за карта със срок на валидност 10 години

  за карта със срок на валидност 4 години

  безсрочни лични карти

 

28.00

42.00

38.00

36.00

56.00

84.00

76.00

72.00

СУМПС(шофьорска книжка)

  за лица до 58 г.

  за лица от 58 до 70 г.

  за лица над 70 г.

  контролен талон


47.00

36.00

28.00

1.00

  

94.00

72.00

56.00

2.00

ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ*

(издава се на място, след съгласуване с МВР в рамките на 5-7 работни дни)

 

92.00

Заплащането на таксите става само в брой или с предварително издаден Money Order (технически е невъзможно заплащане с кредитни и дебитни карти както и приемане на лични чекове).

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Снемат се следните биометрични данни:

 • снимка на лицето, личен подпис и пръстови отпечатъци от двата показалеца за паспорт; (пръстови отпечатъци не се снемат за деца до 12 годишна възраст)
 • снимка на лицето и личен подпис, за всички останали лични документи. (Снимката, която ще ви бъде направена на място, ще бъде във вашите нови лични документи. Не се изисква да носите снимка).

2. Представят се удостоверителни документи по гражданското състояние на лицата, потвърждаващи данните в него:

 • българско удостоверение за раждане, когато се заявяват: лична карта независимо от възрастта или български лични документи за деца под 18 години;
 • българско удостоверение за брак, решение за развод; при подмяна на личните документи след смяна на имената поради промяна на гражданското състояние (брак, развод).

3. Връща се старият документ от заявения вид:

 • Старият паспорт може да бъде задържан при наличие на основателни причини и обстоятелства, напр. за уреждане на статут или наличие на валидни визи, предстоящо пътуване, като в този случай се подписва декларация за задържане на документа.
 • При подаване на документи за подмяна на лична карта, следва да бъде представена изтеклата лична карта.
 • При липса на стария документ поради: унищожаване, изгубване, отнемане и др., както и при повреждането му, се подава декларация за обстоятелствата довели до липсата/повреждането и се заплаща глоба в размер на $50 по наказателно постановление. Глоба се заплаща и при изтекъл срок на валичност на документите: повече от 3 месеца –за паспорт, и повече от 7 месеца – за личната карта.

4. За подмяна на СУМПС се изисква медицинско свидетелство, заверено нотариално, с Апостил (Apostille), превод и заверка на подписа на преводача.

Приетите заявления с приложените към тях документи се обработват и изпращат по електронен път в МВР – дирекция “Български документи за самоличност”, където документите се издават в срок до 90 дни (за обикновена) и до 60 дни – (за бърза) услуга. Издадените документи се изпращат чрез МВнР по дипломатически куриер до консулската служба, където става връчването им срещу подпис. За получаване на готовите документи в самоадресиран плик, моля да се консултирате със съответната консулска служба. (Съществува и възможност за доставка от България с куриерската поща на DHL при определени условия. При заявяване на «бърза услуга» изрично се изисква предварително заплатена доставка от България с DHL).

Готовите документи се получават лично, а по изключение от упълномощено лице, след представяне на изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице при подаване на заявлението.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
ЗА БЛД (български лични документи)

Попълнените от Вас данни ще бъдат въвеждани от консулските служители в Информационната система за БЛД, поради което заявленията трябва да се попълват четливо и с печатни букви. Попълването е на български език с излючение на графите “Имена на латиница” и “Адрес в чужбина”. Датите се изписват по български стандарт “ден-месец-година”.

В полетата означени с □ се посочва избраният отговор със знак “Х”. В графите, в които не се посочват данни, се записва “НЕ”. В полето “До….” се записва съответната консулска служба: например ”ГК Чикаго”.

За постоянен адрес в заявлението се посочва адресът в населеното място в България, където лицето е вписано в регистрите за население (местожителството), за адрес в чужбина се посочва настоящият адрес в САЩ (на английски). Телефон за връзка е вашият номер тук в САЩ за да можем да се свържем с вас при необходимост (по възможност мобилен телефон). /p>

В полето “Друго гражданство” се записва държавата/държавите, например: “САЩ”.

Попълват се трите имена на родителите и рождените им дати.

Напомняме, че съгласно Закона за българските лични документи, българските граждани са длъжни:

 • да подадат заявление за подмяна или да върнат паспорта до 3 месеца след изтичане на срока на валидността му.
 • да подадат заявление за подмяна на личната карта до 1 месец след изтичане на валидността й.
 • родителите/ настойниците са длъжни да направят необходимото за снабдяване с лична карта на лицата навършили 14 годишна възраст.
 • да подадат заявление за лична карта след навършване на 18 години.

ТАКСИТЕ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ:

– с 50% увеличение, когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата, включително за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа, се извършва извън консулските помещения, но в населеното място в което е седалището на ГК.

–  със 100% увеличение, когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва в в неработни дни и/или извън консулските помещения, в друго населеното място в съответния консулски окръг.

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...