СЪЩЕСТВУВА ЛИ МОДИФИЦИРАНО ИМИГРАНТСКО ОБЩЕСТВО?

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго
 
През 2014 година българската общност в Чикаго навлезе във Втория етап на своето развитие „Развиващо се българско общество“. В българската колония се забелязва стабилизиране на българските комерсиални компании и сдруженията с идеална цел.

В Чикаго, през Втория етап на развитие на българското общество, се оформят институции, които със своето действие и политика оказват влияние на развитието на обществото.

Кои са тези институции и какво влияние могат те да окажат върху българското общество?

Очертават се четири групи влиятелни институции в Чикаго дистрибутори на материални и нематериални продукти от България, а именно:

1.Български медийни институции;
2.Български религиозни институции;
3.Български държавни институции;
4.Български личности и компании.
 
На каква част от българското общество в Чикаго тези институции могат да окажат влияние?

Ще разгледаме няколко групи българи, на които те могат да окажат въздействие. Ще приемем условно, че абсолютния брой на българите в Чикаго е а около 100 000.

Група А. Личности, които 100 % зависят от българската общност и 100% от своя доход формират от българското общество. Предполагаемият брой е около 50 души.

Група Б. Личности, които 50 % зависят от българската общност и 50% от своя доход формират от  българското общество. Предполагаемият брой е около 500 души.

Група В. Личности, които по-малко от 10 % са информационно, емоционално или финансово зависими от българското общество.  Предполагаемият брой е от 2000 до 5000 души. Това е групата, която ползва продуктите на медийните институции. Тази група съставлява от 2 до 5 % от българите в Чикаго. Това е много малък процент.

Група Г. Личности, които по-малко от 1 % са зависими от българското общество. Предполагаемият брой е около 10 000 души.
 
Представените цифрови стойности са условни и емпирични и се използват само за установяване някой тенденции в развитието и зависимостта на българите от своите сънародници в България. Нематериалните български продукти (масова култура, дискусионно поведение, спорна бизнес етика, сервилничене и други) не могат да модифицират българското общество в Чикаго. Отделните опити в това отношение бързо попадат под критиките на обществото и строгите американски традиции на живот.
 
Изводи:

1.От 2 до 5% от българите в Чикаго са зависими от предлаганите български материални и нематериални продукти.

2.Дистрибутираните от България продукти не могат да окажат влияние на българската общност в Чикаго и да изменят адаптацията на българите към американските стандарти на живот.

3.Дискрибутираните от България продукти могат да окажат известно влияние върху имиджа на българите всред американското общество.

4.Социално модифицирано българско общество в Чикаго не съществува и не може да съществува всред независимото американско общество. Предлаганите от американското общество продукти са абсолютно конкурентни хуманитарни ценности.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...