Жертвите на престъпления в центъра на европейските съдебни системи

12 септември 2012 г. Страсбург: Днес Европейският парламент прие първия по рода си Закон за установяване на минимални стандарти за правата, защитата и подкрепата на жертвите на престъпления. Споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета на ЕС, по което българският евродепутат – д-р Антония Първанова бе основен докладчик, представлява съществено и дългоочаквано подобряване на защитата на жертвите на престъпления и укрепване на процесуалните им права. След влизането в сила на Лисабонския договор, който дава по-големи компетенции на Европейския парламент, този текст ще бъде сериозен принос в законодателството на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, насочен специфично към защита правата на европейските граждани.
Договореният текст има за цел да гарантира, че жертвите на престъпление в целия Европейски съюз ще могат да разчитат на едни и същи основни права в наказателните производства, ще бъдат третирани с уважение, ще бъдат защитени от повторни престъпления, както и ще имат достъп до услуги за подкрепата им. За първи път в европейското законодателство се въвежда определяне на специфичните нужди на всички жертви на престъпления и въз основа на това се предлага подходяща подкрепа и услуги.

Антония Първанова

Д-р Антония Първанова работи активно за поставянето на акцент върху определянето на специфични нужди за защита в новите разпоредби на споразумението, договорени от  Европейската комисия, Европейския парламент и от Съвета. Евродепутатът коментира: “Тази директива е от изключително значение за изграждане на европейски норми на правосъдие и защита на жертвите на престъпление в Европейския съюз. Важно е това, че всички жертви на криминални престъпления ще бъдат оценявани индивидуално, като се вземат в предвид личностните им характеристики, естеството и обстоятелствата на престъплението с цел идентифициране на специфичните нужди за защита и осигуряване на най-адекватната и подходяща подкрепа. Новите правила премахват съществуващите пропуски в настоящото законодателство, особено в случаите, когато става дума за жертви, изложени на вторично и повтарящо се виктимизиране. Това в особена сила важи за децата и жертвите на насилие, основано на пол.”

“Адекватният отговор на нуждите на жертвите, независимо от престъплението и независимо от това къде живеят или от къде идват, ще е в полза както на европейските граждани, така и на националните съдебни системи.” добави д-р Първанова.

След приемането на споразумението държавите – членки ще имат три години за транспониране на директивата в националното си законодателство. Не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива Комисията ще публикува доклад за нейното прилагане в държавите-членки.

Текстът на споразумението е достъпен на следния линк: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0244+0+DOC+XML+V0//BG
 

За допълнителна информация можете да се свържете с ПР агенция Nuveo Communications, Десислава Кузманова

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...