Завръщането на Иисус

Скоро беше Възкресение Христово. Вече не броя Великденските дни, които посрещам  в Чикаго, далече от моите Родопи. В сърцето ми, обаче, има две неща, в които твърдо вярвам и за които живея. Един ден да се върна в моята страна и един ден да се изпълнят предсказанията на библейските пророци за връщането на Иисус на Земята.
В това трудно време, в което живеем сега, в този труден за мен далечен край, където съм като залутан пътник, вярата в тези две велики очаквания ме крепи и ми дава сили. Защото няма кой друг да спаси човеците, нас, Божието творение, потънало вече в толкова много грехове, тръгнало по греховни пътища към бездънните си желания и страсти.

Малко преди Голгота Иисус Сам разкрива на учениците Си, че дори да си отиде от тях, Той пак ще дойде. “Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие” (Еван-гелие от Йоан 14:1-3). Завръщането на Иисус
Много пъти съм си представил как ще дойде Той за втори път при нас, на Земята. Според мнозина  второто идване на Христос ще бъде в ден, в който хората си живеят както обикновено. За второто идване се говори в Евангелието от Матей 24:30-31. То ще стане, когато дойде краят на всичко земно. “…ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия”.
За да увери учениците си още веднъж, че това ще стане Иисус казва още: “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” (Матей 24:35).  Това са думите Му. Но трудно е хората да определят кога точно ще дойде денят и часът на пришествието Му. Можем само да наблюдаваме белезите, описани в Библията, и да констатираме, че с всеки изминат ден сме все по-близо до Деня на Господа. Всички опити в човешката история да се определи точен ден и час на второто идване на Христос са се провалили, а и не е необходимо, защото “…за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец” (Матей 24:36).
Исус казва, че по-важно за нас е нещо друго. Да бъдем готови! Всеки ден и всеки час. “Затова бъдете и вие готови; защото в час който не мислите, Човешкият Син ще дойде” (Матей 24:44).
Какво ще се случи с хората, когато Човешкият Син дойде? Защото целта на Неговото пър-во идване бе Той да стане откуп за греховете на людете и да им покаже пътя за спасението на душите. За второто Му идване главната цел е да завърши спасението и да събере в едно тези, които са повярвали в Него, независимо дали са живи, или мъртви..
Но сега следва друг въпрос:  “…когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?” (Лука 18:8).
Исус повтаря няколко пъти “Ето ида скоро!” Но ще кажат ли всички: “Дойди, господи Исусе?”
Знаем ли ние колцина от хората с твърда вяра очакват Христа?  И дали всички искат това? Това, което се случва сега по Земята, кризата в която алчността на мнозина разрушава човешките взаимоотношения, гибелните пороци не стихват, не е ли пътят към огнения ад? Трябва ли да се спасят онези, които са потънали в лъжовния свят? Онези които смятат, че  истината не е в духовното, а в материалното, и с това са на прага да унищожат нашия род?
Дали не е по-добре днешният свят да изгори веднъж завинаги със своите грехове и всичко да започне отново? Или добродетелните хора постепенно ще подготвят почвата за едно връщане на Христа сред вярващи и едно ново начало, заедно с Него, ще създаде нова цивилизация и ново небесно царство? Един нов Рай, където човечеството ще живее освободено от сатаната и ще сътвори новото величие на своя вярващ род?  
Сам Господ отговаря на това в Писанието:
“Защото още твърде малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и не ще се за-бави. А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми”.  
Библията казва, че Исус Христос ще дойде отново. Апостол Йоан дори вижда идването Му във видение, което е записано в Книгата: “Ето, иде с облаците; и ще го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.” (Откровение 1:7)

Самуил КАВАРДЖИЕВ

You may also like...