1 януари 2008 г.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БЪЛГАРИ ПО СВЕТА
Материалът е част от Следфестивалната програма на
“Български дни в Чикаго – есен 2007”

1. Въведение
Идентификацията на субекти днес се развива като самостоятелен интердисциплинарен раздел от науката. За различните цели и направления за идентифициране на субекти се използуват различни източници и методи.
Българската диаспора е разпръсната по цялото земно кълбо. Много българи търсят информация за свои приятели или родственици. Обикновено се разполага с частични данни за лицето, което се търси. Българският научен център – Чикаго е разработил технология за идентифициране на българи по света, която помага да се открият и възстановят прекъснати връзки в обществото.

2. Цели
В настоящата разработка ще бъдат разгледани преди всичко идентификацията (или издирване) на лица във връзка с генеалогични изследвания или познавателни интереси.
Познавателните интереси могат да бъдат:
- битови интереси, когато се търсят главно приятелски връзки;
- бизнес интереси, когато се търси информация за дадена личност или компания. Нормално е преди всяка нова бизнес инициатива (покупка, договор и др.) да се проверява имиджа на даден субект.
- превантивни интереси, когато се осъществява проверка за реално съществуване на родствена връзка между две лица. Известни са опити за достъп до лични данни (включително банкови сметки), чрез инсценировка, че дадено лице се явява наследник на богат роднина.

3. Направления
Идентификацията на личности е начален етап на всяко генеалогично изследване. Търси се преди всичко информация за лице с познато име (например Иван Чомаков) и в някой случаи за лице във функционална връзка с друго лице (например синът на Иван Чомаков).

4. Източници
Източници на информация за починали лица се търсят главно в архивни материали, докато данни за живи субекти се търсят преимуществено в съвременни публицистични материали.
Ще изложим накратко някой популярни източници за идентификация на субекти.
4.1. Източници със справочен характер
- Справочници като “Кой кой е в България 1998 година”, който съдържа над 6 000 статии с биографични данни за съвременни популярни личности, “Кой кой е в българската политика” - www.online.bg/WhoIndex.htm , “Кой кой е в областта на интелектуалната собственост” - http://ipbulgaria.com/ , “Кой кой е в българската икономика”, “Кой кой е в селското стопанство” и други.
- Търговски справочници - http://target.bg , www.goldenpages.bg , www.bulbiz.com и др.
- Телефонен справочник на САЩ - www.411.com , телефонен справочник на Канада - http://findaperson.canada411.ca , телефонен справочник на Чикаго - www.chicagolandyp.com , телефонен справочник на БТК в България www.btc.bg/online/cgi-bin/wpd.cgi и други.
- Жълти страници - www.yellowpages.com и други.
- Енциклопедии, като Уикипедия на английски http://wikipedia.org/wiki/ и български език и други.
- Архиви на хартиен и софтуерен носител, съхранявани в Централен държавен архив в България, Български исторически архив, National Archives and Records Administration (САЩ) www.nara.gov и други.
- Популярни сайтове като Google, Atol (съученици и приятели в България), eBay и други.
- Сайтове за търсене на субекти - www.anywho.com и други.
- Сайтове за имигранти - www.ellisisland.org и други.
- Сайтове за личности в САЩ - www.peopledata.com и други. Сайта Spock.com има амбицията да притежава данни за цялото население на Земята.
- Регистри на населението в България - www.grao.bg , регистри за гражданско състояние в България - www.grao.bg/rgs.html , регистри за гражданско състояние на град Пловдив - www.grao.bg/rgs/plovdiv/RGS-Plovdiv.doc и други.
4.2. Специализирани източници
- Специализирани сайтове за генеалогия като Ancestry.com, съдържащ над 330 милиона имена, имащ 900 000 платени потребители и 8.2 милиона уникални посещения на месец, myfamily.com , www.genotree.ru , www.predistoria.org и други.
- Дискусионни групи като Rootsweb.com - http://boards.rootsweb.com/localities.eeurope.bulgaria/mb.ashx , Genealogy.com (www.genforum.genealogy.com/bulgaria ) и други.
4.3. Институции
- Международен Червен кръст www.ifrc.org , Български червен кръст www.redcross.bg/brcyouth_bg.html и други.
- Български посолства www.bulgaria.bg и др.
- Специални служби, като Министерството на вътрешните работи в България http://www.mvr.bg и други.
В повечето случаи достъпа до генеалогичната информация е комерсиален и е в границите от $ 9,99 до 99,99.

5. Идентификация
5.1 Възможност за оценка на съществуване на информация за българи по света.
За да бъде оценена възможността да бъде открита допълнителна информация за дадено лице, трябва да бъдат представени някой негови първоначални данни. Препоръчителните първоначални данни са:
1. Лично име, бащино име и фамилия, изписани на кирилица и на латиница по паспорт или други официални документи. При възможност е желателно да бъдат представени копия на тези документи;
2. Място и дата на раждане (брак, смърт);
3. Адреси (на раждане, брак, смърт, последен адрес);
След анализ на представените данни могат да бъдат съобщени някой от следните резултати и оценки:
а. Търсеното лице е идентифицирано (оценка 4);
б. Данните са достатъчни за да може да бъде намерена информация за търсеното лице (оценка 3);
в. Има информация за няколко лица, близки до представените данни. Възможно е някой от тях да е търсеното лице (оценка 2);
г. Не са открити данни за търсеното лице (оценка 1);
д. Данните са недостатъчни за индентификация на субекта (оценка 0).
При позитивни резултати (оценки 2, 3 и 4) съществува възможността за осъществяване на генеалогично изследване или контакт с търсеното лице.
5.2. Проверка за съществуване на генеалогична информация.
В архивите на България е възможно да бъде осъществена “Проверка за наличието на генеалогична информация” за дадено лице. За да се провери в регистрите за раждане, брак и смърт съществува ли информация за дадена личност, трябва да бъдат известни следните първоначални данни:
1. Име и презиме на дадена личност по рождение, изписано на български език с кирилица (не на латиница, защото няма международно приети правила за транскрипция между кирилица и латиница);
2. Местото на събитието (населено място, област, окръг);
3. Време на събитието (година, по възможност месец и ден);
4. Вид на събитието (раждане, брак, развод или смърт).
В резултат на проверка може да се установи един от следните резултати:
а. Пълно или частично потвърждение на първоначалните данни;
б. Съществуване на допълнителна информация към първоначалните данни;
в. Несъответствие на първоначалните данни със съществуващата генеалогична информация;
г. Не съществува генеалогична информация с представените данни;
д. Не съществуващи, липсващи или унищожени регистрите за раждане, брак или смърт в посоченото место и/или време на събитието.
5.3. Закон за защита на личните данни.
В България личните данни за лицата са защитени със специален “Закон за защита на личните данни” - http://privacy.gateway.bg/htmls/home.php обнародван в Държавен вестник брой 103 от 23 Декември 2005 г. За да се осъществи достъп до гражданските регистри в България законодателят е предвидил специален ред.

6. Документиране
Данните от изследването могат да бъдат представени информативно или документирано. При информативното представяне се съобщават устно или писмено данни за издирваното лице, без да се прилагат официални документи.
В България могат да се получат дубликати на документи за раждане, брак, развод, смърт, постоянен адрес и т. н. Таксите за издаване на един “живото описателен” документ с международна валидност (т. е. превод на желан език, придружен с Апостил), от упълномощени компании, е около 50 евро. При документираното представяне на информация за търсеното лице, документът може да бъде изпратен по факс или сканиран и изпратен с електронна поща. Оригиналният документ може да бъде доставен с класическа поща, най-често с услуга тип “от врата до врата” с цена около 80 евро.

7. Специализирани компании
Съществуват специализирани институции и компании, които разполагат с “живото описателни” данни и осъществяват генеалогични изследвания. Някой от по-известните са: Генеалогичните компании, базирани в Солт Леи Сити (САЩ), “Международен институт по антропология” (САЩ) - www.iianthropology.org , “The Genealogy of Richard L. Aronoff”, “Българско генеалогично дружество”, “Артемида”, “Алексения Димитрова”, “Чаракчиев и син” и други. Българо-Американската асоциация в Чикаго www.BAAChicago.com разполага със специалисти с 30 годишен опит в областта на генеалогията. Асоциацията осъществява професионални родови изследвания и индентификация на българи по-света при определени правни и ресурсни изисквания.

8. Заключение
Технологията за откриване на субекти по света включва разнообразни методи и техники. Преди всичко се изисква професионален опит, връзки с възлови генеалогични центрове, финансови ресурси, правна, банкова, езикова и компютърна грамотност и ... малко шанс.

Проф. д-р Никола Чаракчиев

Назад

Проф. д-р Никола Чаракчиев

Проф. д-р Никола ЧаракчиевИнтернет дизайн